Kancelaria Radcy Prawnego - Wrocław

5 lat doświadczenia na polskim rynku usług prawnych

Consensus facit legem

Nasza misja to rzetelne świadczenie usług prawnych w sposób profesjonalny i otwarty dla klienta.

Wybierz dział

Zasady współpracy

Oferujemy wybraną przez Klienta i dogodną dla niego formę obsługi prawnej.

Budynek w którym mieści się kancelaria Zakres spraw nie jest w żaden sposób ograniczony. Świadczymy pomoc prawną w zakresie wszystkich problemów prawnych, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy w swojej działalności. Dla przykładu można wymienić zakładanie i przekształcanie spółek, umowy handlowe, problemy prawne z zakresu prawa branżowego dotyczącego działalności przedsiębiorcy (prasowe, reklamy, telekomunikacyjne, itd.).

Formy udzielania pomocy prawnej przez naszą Kancelarię to:

 • Udział w negocjacjach

  Obejmuje uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta negocjacjach w charakterze jego doradcy, oraz - jeżeli Klient tego zażąda - reprezentowanie go w tych negocjacjach.

 • Udział w mediacjach

  Udział w mediacjach to reprezentowanie Klienta w rozwiązywaniu sporów w drodze polubownej, bez wszczynania procesu przed sądem.

 • Porady

  Porada prawna to wskazanie jak należy postąpić zgodnie z prawem w określonym stanie faktycznym (forma ustna bez szerszego rozwinięcia zajętego stanowiska w sprawie).

 • Konsultacje

  Konsultacja w zależności od potrzeb, bądź przybiera charakter opinii (forma pisemna) bądź zbliża się do porady prawnej.

 • Opinie prawne

  Rozwinięte stanowisko zawierające ocenę prawną danego stanu faktycznego (forma pisemna).

 • Sporządzanie projektów umów, pism, aktów prawnych,

 • Informacja prawna,

  Powiadomienie o faktach mających znaczenie prawne (forma ustna), w szczególności o przepisach zawartych w ustawach i innych aktach prawnych regulujących działalność Klienta.

 • Zastępstwo prawne,

  Reprezentowanie Klienta przed jego kontrahentami lub innymi podmiotami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

 • Zastępstwo procesowe,

  Reprezentowanie mocodawcy przed organami procesowymi i podejmowanie niezbędnych czynności procesowych.

 • Analiza prawna

  Kompleksowe przedstawienie wniosków z badania stanu prawnego podmiotu gospodarczego, zlecane zwłaszcza przy inwestycjach kapitałowych.

Pomoc prawna może być świadczona w zależności od zapotrzebowania wyrażonego przez Klienta:

 • w siedzibie Kancelarii,
 • w siedzibie Klienta,
 • w miejscu wskazanym przez Klienta,
 • telefonicznie,
 • za pośrednictwem faksu,
 • za pośrednictwem Internetu.

Budynek w którym mieści się kancelaria Potencjalnym Klientom proponujemy zawarcie umowy o świadczenie stałej pomocy prawnej, w której określamy przewidywany miesięczny limit czasu pracy naszej Kancelarii i związane z nim zryczałtowane wynagrodzenie. Kwota tego wynagrodzenia, stanowi dla Klienta stałą miesięczną opłatę, pod warunkiem, że czas przeznaczony na obsługę nie przekroczy ustalonego w umowie limitu. Z tego powodu wskazane jest zbadanie potrzeb Klienta jeszcze przed zawarciem umowy, aby zoptymalizować koszt obsługi prawnej.

Całkowity, miesięczny koszt pomocy prawnej jest określany na podstawie zestawienia obejmującego informację o zakresie prac oraz czasie przeznaczonym na ich wykonanie. Rozliczenia dokonujemy według stawek za godzinę zegarową. Wysokość stawki jest uzależniona od szybkości reakcji oczekiwanej przez Klienta przy wykonywaniu konkretnego zlecenia oraz od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym został przekroczony ustalony w umowie limit godzin obsługi prawnej.© copyrights by Kancelaria Radcy Prawnego Alina Szotek, Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Projekt i wykonanie strony Semacom